เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๗ บ้านนาดูน ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๕๐ มีพื้นที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา อยู่ห่างจากอำเภอเขื่องใน เป็นระยะทาง ๒ กิโลเมตร

พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

* ทิศตะวันออก ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับถนนคำเขื่อนแก้ว-เขื่องใน

* ทิศเหนือ,ใต้,ตะวันตก พื้นที่เกษตรกรรม

ชื่อ

คำว่า " เขื่องใน " เป็นชื่อของอำเภอ อำเภอหนึ่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นอำเภอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในได้ก่อตั้งขึ้น จึงได้ตั้งชื่อวิทยาลัยว่า " วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน "

เส้นรอบวงนอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร เส้นรอบวงใน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ระหว่างเส้นรอบวงทั้งสองมีข้อความตอนบนคือ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน" มีข้อความตอนล่างที่อยู่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน " ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี "

อักษรย่อ ภาษาไทยเป็น " อ.ช.น. "

อักษรย่อภาษาอังกฤษเป็น " K.N.V.C "

รายละเอียดประกอบด้วย

๑. เทียน เป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ มีความมั่นใจ และมีความคิดที่สร้างสรรค์

๒.แสงเทียน เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างทางปัญญาปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดีเพื่อจะได้ก้าวเดิน ไปสู่จุดมุ่งหมาย ที่ตั้งใจไว้ และตั้งอยู่ในคุณงามความดีอยู่เสมอ

๓. ปีกนก เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยและความก้าวหน้าของการศึกษาที่ยิ่งใหญ่และไร้พรมแดน

๔. ฟันเฟือง เป็นสัญลักษณ์ถึงการขับเคลื่อนไปของสังคมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

๕.พระพุทธรูปปางตรัสรู้หรือปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบทประทับ(นั่ง)ขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสอง วางหงายซ้อนกัน บนพระเพลา(ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงฆ์(แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

๖. สีพื้นในวงกลมเป็นสีขาว

สี
สีแดงเหลือดหมู หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ
สีฟ้า หมายถึง ความฉลาดเฉลียบแหลม ความก้าวหน้า ความคิดสร้างสรรค์
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือ ดอกแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งความ " ร่มเย็นเป็นสุข "