เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เป็นสถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา ให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน

๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐาน

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

๓. บริการและพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยกลไกการอาชีวศึกษา

๔. พัฒนาศักยภาพระบบการบริหาร จัดการอาชีวศึกษา ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาการประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

มีมนุษยสัมพันธ์ มีพฤติกรรมเหมาะสม มีความขยันและอดทน

บุคลิกดี มีทักษะ

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร