ข่าวสารล่าสุด

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้รับเกียรติจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจประเมินผล “โครงการสุขาดี มีความสุข” ผ่านมาตรฐาน ระดับสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ โดย นายนิรันดร์ จันทร์เหลือง คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการเข้าตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนประจำปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้กับนักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่ดี คล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตย กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นผู้นำและเสียสละเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างพลังบวกในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งหลาย ณ วัดบ้านเขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้รับเกียรติจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจประเมินผล “โครงการสุขาดี มีความสุข” ผ่านมาตรฐาน ระดับสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ โดย นายนิรันดร์ จันทร์เหลือง คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการเข้าตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนประจำปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้กับนักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่ดี คล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตย กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นผู้นำและเสียสละเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างพลังบวกในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งหลาย ณ วัดบ้านเขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นำโดย ดร.นิรันดร์จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นางดวงเดือน จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ชร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน มอบทุนการศึกษา 5,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจ

ร่วมส่งกำลังใจ ให้ นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ชร นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ ตัวแทนใน 30 คนจากการคัดเลือกทั่วประเทศ เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มีนาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ขอขอบคุณ บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด ในการสนับสนุนการฝึกซ้อม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาจักรยานยนต์ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 จัดโดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้

ข่าวสารกิจกรรม