ข่าวสารล่าสุด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในเรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ และผู้กำกับวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเข้าตรวจประเมิน กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ ให้การต้อนรับในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในเรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ และผู้กำกับวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเข้าตรวจประเมิน กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ ให้การต้อนรับในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.นิรันทร์ จันทร์เหลือง ท่านผู้อำนวยการ นางดวงเดือน จันทร์เหลือง คณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม ในการสอบในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โดยท่านผู้รับใบอนุญาต ท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการและมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ในระดับชั้น ปวช. และปวส. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางดวงเดือน จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน มอบหมายให้ นายธวัชชัย สุขแสน รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 11 – 25 มกราคม 2567 โดยมีวิทยากรติวการสอบในหัวข้อ การวิเคราะห์ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทดสอบระบบ Digital Testing ที่ใช้ในการทดสอบ

25 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานการประชุม นางดวงเดือน จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวย พร้อมคณะครู บุคลากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางวิทยาลัย เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

วันที่ 23 มกราคม 2567 บริษัท เซน คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น อันดับต้นๆของประเทศไทย แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2567

ข่าวสารกิจกรรม