เดือน: พฤษภาคม 2024

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างพลังบวกในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งหลาย ณ วัดบ้านเขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นำโดย ดร.นิรันดร์จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นางดวงเดือน จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวสารกิจกรรม