ข่าวสารล่าสุด

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้รับเกียรติจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจประเมินผล “โครงการสุขาดี มีความสุข” ผ่านมาตรฐาน ระดับสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ โดย นายนิรันดร์ จันทร์เหลือง คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการเข้าตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนประจำปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้กับนักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่ดี คล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตย กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นผู้นำและเสียสละเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างพลังบวกในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งหลาย ณ วัดบ้านเขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรับเกียรติจาก ท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

ท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการ นางดวงเดือน จันทร์เหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567

+12 ความรู้สึกทั้งหม…

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในจัดโครงการเข้าเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

+15 ความรู้สึกทั้งหม…

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในเรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ และผู้กำกับวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเข้าตรวจประเมิน กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ ให้การต้อนรับในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.นิรันทร์ จันทร์เหลือง ท่านผู้อำนวยการ นางดวงเดือน จันทร์เหลือง คณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม ในการสอบในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โดยท่านผู้รับใบอนุญาต ท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการและมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ในระดับชั้น ปวช. และปวส. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

ข่าวสารกิจกรรม