ข่าวสารล่าสุด

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้รับเกียรติจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจประเมินผล “โครงการสุขาดี มีความสุข” ผ่านมาตรฐาน ระดับสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ โดย นายนิรันดร์ จันทร์เหลือง คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการเข้าตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนประจำปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้กับนักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่ดี คล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตย กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นผู้นำและเสียสละเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างพลังบวกในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งหลาย ณ วัดบ้านเขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566KNVC GAME 2023 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน27 ธันวาคม 2566 : แข่งขันกีฬา28 ธันวาคม 2566 : พิธีเปิด/แข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านยางขี้นก และชุมชนบ้านยางขี้นก ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2567

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 Central Restaurants Group Co., Ltd. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายของประเทศไทย แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดย ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

นายนิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมโครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวสารกิจกรรม